Admin Logo
themebox Logo
تاریخ:یکشنبه 27 فروردین 1396-10:02 ق.ظ

نمونه سؤال ادبیات فارسی پایه هفتم

به نام خدا

سؤالات ادبیات پایه هفتم

1- کدام گزینه (( نثر ادبی )) است ؟

الف) امروز دشمنان نمی خواهند دانشگاه و درس و مدرسه و معلم باشد .

ب) تا می توانیم ،  بیاموزیم . این همه کتاب خوب و مطالب آموختنی ما را به سوی خود می خوانند .

ج) احساس می کردم ، هم اکنون چشمه های معرفت از درون من سر باز خواهند کرد .

د) طبیعت بسیار زیباست . کوه و جنگل و صحرا و جویبار و .... از زیبایی های طبیعت است

 

 2- بن مضارع در کدام گزینه نیست ؟

الف ) می پوشند : پوش    ب ) می دیدم : بین    ج) شنیدید : شنو        د ) می گذارید : گذر

3- شعر زیر سروده کیست ؟  در کدام قالب سروده شده است ؟

ای مرغک خرد ز آشیانه                          پرواز کن و پریدن آموز

تا کی حرکات کودکانه                           در باغ و چمن چمیدن آموز

رام تو نمی شود زمانه                           رام از چه شدی ؟ رمیدن آموز

الف ) پروین اعتصامی غزل        ب) سهراب سپهری غزل           ج) پروین اعتصامی قطعه        د) سهراب سپهری قطعه

4- منظور از مصراع دوم این بیت چیست ؟  « با خودش زیر لب چنین گفت :    آرزوهایتان چه رنگین است !

      الف- خیال پردازی بسیار             ب- آرزوهای بی مورد      ج) آرزوهای زیبا و گوناگون     د- خیالات دست نیافتنی

5-در بیت « به گفتار پیغمبرت راه جوی / دل از تیرگی ها بدین آب شوی » منظور از « آب » چیست ؟

      1- خداوند          2- سخنان پیامبر                      3- قرآن                      4- کارهای شایسته

6- جمله ی « آینده با حرف ساخته نمی شود » معادل کدام ضرب المثل است ؟

     الف- نابرده رنج گنج میسر نمی شود                              ب- کار نیکو کردن از پر کردن است

     ج- به عمل کار بر آید به سخندانی نیست                    د- مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد

7-  « آسمان ، مثل یک تبسم شد » یعنی :

     الف- آسمان از دست روزگار می خندید                                      ب- آسمان صاف و زیبا شد و ابرهای تیره کنار رفت

     ج- روزگار هم با مهر و محبت با مردم رو به رو شد                       د- آسمان همانند لبخندی زیبا شد

8- مفهوم مقابل کدام گزینه ، نادرست است ؟

      1- تا کی حرکات کودکانه    در باغ و چمن ، چمیدن آموز ( اقدام به کار های بزرگ )

      2- رام تو نمی شود زمانه     رام از چه شدی ؟ رمیدن آموز ( تداوم سعی و تلاش )

      3- مندیش که دام هست یا نه      بر مردم چشم ، دیدن آموز ( سعی در دفع خطر)

      4- شو روز به فکر آب و دانه        هنگام شب آرمیدن آموز ( اقدام به تلاش شبانه )

9- در کدام بیت آرایه ( تشبیه ) وجود دارد ؟

الف) سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی                     عشق محمد بس ا ست و آل محمد 

ب) ای یاد تو مونس روانم                                   جز نام تو نیست بر زبانم

ج) به دریا بنگرم دریا تو بینم                                به صحرا بنگرم صحرا تو بینم

د) این درختانند همچون خاکیان                             دست ها برکرده اند از خاکدان


10-با توجه به مصراع « سرو نباشد به اعتدال محمد » به کدام ویژگی سرو اشاره شده است ؟

          1- میانه رو بودن             2- سرسبزی              3- راست قامتی        4- آزادگی

 11- در مصراع « ماه فروماند از جمال محمد ) ص ) » « فروماند » در کدام معنی نیامده است ؟

      1- شگفت زده می شود                   2- حسادت می کند        3- باز می ماند       4- حیرت می کند

12-در این بیت « بهتر از هر چه  هست در دنیا   با خدا راز گفتنت امروز » بر چه مفهومی تأکید شده است ؟

      1- عبادت خدا          2- زیبایی بهار            3- راز و نیاز کردن انسان ها        4- زیبا بودن طبیعت

 

13-تمام گزینه ها به جز گزینه............در باره این ابیات صحیح است؟  

   زنگ تفریح را که زنجره زد          باز هم در کلاس غوغا شد

    هر یک از بچه ها به سویی رفت       و معلم دوباره تنها شد

الف)آرایه تشخیص دارند.     ب)4 جمله دارند.     ج)نهاد جمله آخر معلم است.  د)نهاد جمله اول زنگ تفریح می باشد.

14- در عبارت«گفت:جان پدر!تو نیز اگر بخفتی به ازآن که در پوستین خلق افتی»«در پوستین خلق افتادن»کنایه از چیست؟

الف)با مردم درگیر شدن        ب)پوست مردم را کندن        ج)از دیگران غیبت کردن        د)به مردم توجه کردن

15-این دو بیت از کدام شاعر شهیر ایرانی است؟  

       این درختانند هم چون خاکیان    دست ها بر کرده اند از خاکدان    با زبان سبز و با دست دراز     از ضمیر خاک می گویند راز

الف)سعدی-گلستان          ب)مولوی-مثنوی       ج)سعدی-بوستان         د)نظامی-مخزن الاسرار

16-کدام گزینه نمی تواند با کلمه «راضی» هم خانواده باشد؟

الف)رضایت            ب)رضا           ج)مریض          د)مرضی

17-تمام کلمات گزینه ها جز گزینه.......مخفف نمی باشند؟

الف)فتاد-ازاو-گنه      ب)گر-زو-گناه       ج)فتاد-کوته-زو       د)گه-گهی-ناگاه

18-در کدام گزینه غلط املایی وجود ندارد؟

الف)اسکندر در اسنای سفر به شهری رسیدکه حیاط صاحبان قبور بر روی سنگ ها هک شده بود.

ب)عمر حقیقی را شناس نامه ما تایین نمی کند.

ج)این ها جزء زندگی است به خصوص اگر با تعمل همراه باشد.

 د)ساعاتی که در مصاحبت دوستان می گذرد در ردیف اوقات تلف شده نیست.

19- در کدام گزینه مسند وجود ندارد؟

الف)علامه محمد تقی جعفری از همان کودکی کنجکاو و دقیق بود.

ب)حجره ای ساده و کوچک نصیب او شد.

ج)هر روز تا نیمه های شب به مطالعه و اندیشیدن می پرداخت.

د)حجره ای که برای محمد تقی از همه بزرگ تر بود.

20-مفهوم مقابل کدام گزینه با عبارت داده شده هم خوانی ندارد؟

الف)گورخانه راز تو چون دل شود/آن مرادت زودتر حاصل شود                (رازداری)

ب)مرا در دام ها بسیار بستند/زبالم کودکان پرها شکستند                     (تجربه اندوزی از زندگی)

ج)از ظلمت خود رهایی ام ده /با نور خود آشنایی ام ده                       (درخواست نجات از تاریکی گناهان)

د)هم قصه نانموده دانی/هم نامه نانوشته خوانی                                 (آگاهی از نامه های نوشته نشده)

21-.شعری است که در آن به پند و اندرز و مسائل اخلاقی و اجتماعی می پردازندو مصراع های دوم همه ی بیت های آن هم قافیه هستند. 

الف)قطعه           ب)مثنوی             ج)غزل                  د)قصیده


22-در عبارت زیر به ترتیب چند ضمیر جدا و چند ضمیر پیوسته به کار رفته است؟

«رسول اکرم (ص)وقتی به سجده می رفت ،حسن و حسین بر گردن و پشتش می نشستند و او چندان در سجده می ماند تا آنان پایین بیایندو گاه به آرامی آنان را پایین می آورد و از سجده بر می خاست.و هیچ گاه زبانش را به دشنام نمی آلود.

الف)2-1       ب)1-3      ج)2-3       د)3-2

23- معنای کدام واژه نادرست است ؟ 

 الف- فارغ : جدا          ب- افق : کرانه       ج- گلدسته : مناره                          د-زائر : زیارت کننده

24- در کدام گزینه کلمات هم خانواده وجود ندارد ؟  

   الف- صلاح و مصلحت       ب- شور و شعور                ج-ایمان و مؤمن              د- اقتدار و مقتدر

25- مفهوم بیت « بر نامده و گذشته بنیاد مکن/ حالی خوش باش و عمر بر باد مکن » در کدام گزینه آمده است ؟

      الف- حال را دریافتن        ب- نابود کردن خوشی          ج- افسوس گذشته را خوردن          د- به فکر آینده بودن

26- معنای « چمیدن » در کدام گزینه نیامده است ؟

   الف- نرم راه رفتن               ب- آهسته راه رفتن          ج- با ناز راه رفتن       د- در چمن راه رفتن

27- در بیت « کبوتر بچه ای با شوق پرواز/ به جرئت کرد روزی بال و پر باز » چه آرایه ی ادبی به کار رفته است ؟

     الف- تشبیه                   ب- تضاد              ج- مراعات نظیر                 د- تکرار

28- مُسند بیت « نگردد شاخک بی بن برومند/ ز تو سعی و عمل باید زمن پند » کدام است ؟

       الف- برومند                 ب- پند               ج- شاخک           د- بی بن

29- در عبارت زیر کدام کلمه فعل نیست ؟

       « تا می توانیم بیاموزیم این همه کتاب خوب و مطالب آموختنی ما را به سوی خود می خوانند . »

      الف- می توانیم                    ب- بیاموزیم             ج- آموختنی                د- می خوانند

30-نویسنده در درس (( قلب کوچکم را به چه کسی بدهم )) قلب را به چه چیزی مانند کرده است ؟

الف ) صندوقچه             ب) دشت              ج) دریا                  د) ماه

 

 

 

لبخند آذین لبانتان باد
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 


بسته آموزش کسب درآمد
دوشنبه 6 اسفند 1397 04:40 ق.ظ
وبلاگ زیبایی داری

به من هم سر بزن. هدیه خوبی براتون داریم!
میترا
پنجشنبه 30 شهریور 1396 07:17 ق.ظ
بسیار وبلاگ خوبی دارید، لذت بردم، براتون آرزوی موفقیت و پیروزی دارم و امیدوارم همیشه سلامت و شاداب باشید.
تخفیف ریحون
پنجشنبه 29 تیر 1396 07:54 ق.ظ
تخفیف ویژه 10 هزار تومنی ریحون!
غذا رو سفارش بدید و 10 هزار تومن تخفیف بگیرید!
برای هر کسی که از لینک شما کد تخفیف رو بگیره هم 10 هزار تومن به حساب شما افزوده میشه!
برای گرفتن تخفیف 10 هزار تومنی مراحل زیر رو انجام بدید:
اول لینک رو باز کنید و کد تخفیف رو کپی یا یادداشت کنید
بعدش برید به صفحه اصلی سایت ریحون reyhoon.com و نرم افزار رو دریافت کنید (با گوشی برید و باید برنامه بازار رو داشته باشید)
بعد از نصب نرم افزار ثبت نام کنید (20 ثانیه طول میکشه نهایت!)
موقع سفارش غذا کد تخفیف رو بزنید تا 10 هزار تومن از هزینه غذا کم بشه.
مثلا 20 هزار تومن غذا سفارش بدید فقط 10هزار تومن پرداخت میکنید.
راستی در ماه مبارک رمضان برای مسافران و معذورین شرعی قبل و بعد از افطار باز است.
سوالی داشتید ایمیل بزنید
موفق باشی!

زائرسرای قم
یکشنبه 4 تیر 1396 03:14 ب.ظ
ســــلام !
وبلاگتون زیباست!
موفق باشید
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic